MPS GrandOrgue Forum

GrandOrgue => other languages => Topic started by: mike on 05. June 2015, 02:34:54

Title: Vietnamese - welcome - Chào mừng
Post by: mike on 05. June 2015, 02:34:54
Chào mừng

Tên tôi là Michael.

Thông báo này tôi đã dịch với Google.

Tôi hy vọng bạn có thể hiểu được nó.

Hãy nói ở đây về GrandOrgue trong ngôn ngữ của bạn.

Dịch các văn bản trong mục này sang ngôn ngữ khác bạn có thể.

Xin được loại để những người khác.

Cảm ơn và vui chơi ở đây.

Michael